Cân đối ngân sách nhà nước

Cân đối nhân sách

Cân đối ngân sách nhà nước là nội dung thứ ba và là nội dung quan trọng nhất trong ngân sách nhà nước. Hoạt động cân đối ngân sách nhà nước giúp các cơ quan quản lý NSNN sử dụng và quản lý NSNN hiệu quả, từ đó tránh tình trạng mất cân đối thu chi trong NSNN.
Về nguyên tắc, hiện nay, ngân sách nhà nước được cân đối theo nguyên tắc tổng số thu từ thuế, phí và lệ phí phải lớn hơn tổng số chi thường xuyên và góp phần tích luỹ ngày càng cao vào chi đầu tư phát triển. Trường hợp bội chi, thì số bội chi phải nhỏ hơn số chi đầu tư phát triển, tiến tới cân bằng thu chi ngân sách.

Cân đối ngân sách nhà nước
Cân đối ngân sách nhà nước

Đối với ngân sách địa phương thì hoạt động cân đối thu chi được thực hiện theo nguyên tắc: Tổng số chi không vượt quá tổng số thu, trường hợp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhu cầu đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi ngân sách cấp tỉnh bảo đảm mà vượt quá khả năng cân đối của ngân sách cấp tỉnh thì được phép huy động vốn đầu tư trong nước theo quyết định của thủ tướng chính phủ và phải cân đối ngân sách cấp tỉnh để chủ động trả hết nợ khi đến hạn.
Dự toán chi ngân sách trung ương và ngân sách các cấp chính quyền địa phương được bố trí khoản dự phòng 3-5% tổng số chi để đáp ứng các nhu cầu chi phát sinh đột xuất trong năm ngân sách.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *