Category: Tài Chính

Định nghĩa , vai trò và công cụ của chính sách tiền tệ

1. Chính sách tiền tệ là gì         Chính sách tiền tệ là các quyết định về tiền tệ  của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm quyết định mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền biểu hiện bằng chỉ tiêu lạm phát, quyết định sử dụng các