Khái niệm, phân loại dòng tiền trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Trong bài viết này, luanvanketoan.com xin chia sẻ đến bạn khái niệm và phân loại dòng tiền trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Khái niệm, phân loại dòng tiền trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Khái niệm, phân loại dòng tiền trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

>>> Xem thêm: Công thức tính lãi suất – Lãi đơn và lãi kép

1. Khái niệm báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp các thông tin mà bảng KQHĐSXKD không cung cấp bao gồm: 

– Số tiền công ty nhận được và chi ra trong kỳ kế toán 

– Thông tin về hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính của công ty 

– Giúp người đọc hiểu tác động của kế toán trên cơ sở dồn tích lên dòng tiền.

2. Phân loại luồng tiền

Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh là luồng tiền phát sinh từ các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của doanh nghiệp và các hoạt động khác không phải là các hoạt động đầu tư hay hoạt động tài chính. 

Luồng tiền từ hoạt động đầu tư là luồng tiền phát sinh từ các hoạt động mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhượng bán các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không thuộc khoản tương đương tiền. 

Luồng tiền từ hoạt động tài chính là luồng tiền phát sinh từ các hoạt động tạo ra các thay đổi về quy mô và kết cấu của vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp.

3. Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh được lập theo hai phương pháp: trực tiếp và gián tiếp 

Phương pháp trực tiếp: Các luồng tiền vào và luồng tiền ra từ hoạt động kinh doanh được xác định và trình bày bằng cách phân tích và tổng hợp trực tiếp các khoản tiền thu vào và chi ra theo từng nội dung thu, chi từ các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết của doanh nghiệp.

Phương pháp gián tiếp: Các chỉ tiêu về luồng tiền được xác

định trên cơ sở lấy tổng lợi nhuận trước thuế và điều chỉnh cho các khoản: 

– Các khoản doanh thu, chi phí không phải bằng tiền như khấu hao TSCĐ, dự phòng… 

– Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện; 

– Tiền đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; 

– Các thay đổi trong kỳ của hàng tồn kho, các khoản phải thu và các khoản phải trả từ hoạt động kinh doanh (trừ thuế thu nhập và các khoản phải nộp khác sau thuế thu nhập doanh nghiệp); 

– Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư. 

Phương pháp trực tiếp và gián tiếp chỉ khác nhau cách trình bày dòng tiền từ HĐSXKD (CFO)

Luồng Tiền Từ Hoạt Động Đầu Tư 

Nguyên tắc: Luồng tiền từ HĐĐT được lập trên phương pháp trực tiếp. Các luồng tiền ra, luồng tiền vào trong kỳ được xác định bằng cách phân tích, tổng hợp trực tiếp các khoản tiền thu vào và chi ra theo từng nội dung thu, chi từ các sao chép của kế toán

Luồng tiền từ HĐTC

Nguyên tắc lập: Được lập trên phương pháp trực tiếp . Các luồng tiền vào và luồng tiền ra trong kỳ từ hoạt động tài chính được xác định bằng cách phân tích và tổng hợp trực tiếp các khoản tiền thu vào và chi ra theo từng nội dung thu, chi từ các ghi chép của kế toán.

Cách chuyển từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp sang trực tiếp. 

– Tiền thu từ khách hàng: 

Bắt  đầu bằng  doanh thu thuần  trên bảng KQHĐSXKD 

Trừ (cộng) bất kỳ khoảng tăng (giảm) các khoản phải thu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp 

Cộng (trừ) bất kỳ khoản tăng (giảm) doanh thu chưa thực hiện

– Tiền trả cho nhà cung cấp

Bắt  đầu bằng  giá vốn hàng  bán (COGS) trên  bảng KQHĐSXKD 

Nếu khấu hao đã bao gồm trong giá vốn hàng bán thì phải cộng ngược chi phí khấu hao vào COGS khi tính dòng tiền trả cho người bán.

Giảm(tăng) COGS bằng khoản tăng (giảm) khoản phải trả trên báo cáo LCTT theo phương pháp gián tiếp 

Cộng (trừ) vào COGS bằng khoản tăng (giảm) hàng tồn kho được trình bày theo phương pháp gián tiếp. 

Trừ đi giá trị hàng tồn kho bị loại bỏ (write off). Việc loại bỏ hàng tồn kho làm tăng COGS nhưng không ảnh hưởng đến dòng tiền

– Các khoản mục khác theo nguyên tắc tương tự