Khái niệm thu ngân sách nhà nước

Về mặt pháp lý, thu ngân sách nhà nước bao gồm những khoản tiền nhà nước huy động vào  ngân sách nhà nước để thoả mãn nhu cầu chi tiêu của nhà nước.
Về thực chất, thu ngân sách nhà nước chỉ bao gồm những khoản tiền được huy động vào ngân sách mà không bị ràng buộc bởi trách nhiệm hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp. Phần lớn các khoản thu ngân sách nhà nước đều mang tính chất cưỡng bức, phần còn lại là các nguồn thu khác của nhà nước (thu ngoài thuế).

Khái niệm thu ngân sách nhà nước
Khái niệm thu ngân sách nhà nước

Khái niệm

Theo đó, thu ngân sách nhà nước là hệ thống những quan hệ kinh tế giữa nhà nước và xã hội phát sinh trong quá trình nhà nước huy động các nguồn tài chính để hình thành nên quỹ tiền tệ tập trung của nhà nước nhằm thoả mãn các nhu cầu chi tiêu của nhà nước.
Về cơ cấu thu NSNN tại Việt Nam, theo Luật ngân sách nhà nước ban hành ngày 20 tháng 03 năm 1996 và sửa đổi ban hành 2002, thì thu ngân sách nhà nước ở Việt Nam bao gồm: (1) Thuế, phí, lệ phí do các tổ chức cá nhân nộp theo quy định của pháp luật, (2) Các khoản thu từ hoạt động kinh tế của nhà nước, (3) Thu từ hoạt động sự nghiệp, (4) Thu hồi quỹ dự trữ nhà nước, (5) Tiền sử dụng đất; thu từ hoa lợi công sản và đất công ích, (6) Các khoản huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng cơ sở, (7) Các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước, (8) Các khoản di sản nhà nước được hưởng, (9) Thu kết dư ngân sách năm trước, (10) Tiền bán hoặc cho thuê tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, (11) Các khoản tiền phạt, tịch thu, (12) Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật, (13) Các khoản viện trợ không hoàn lại bằng tiền, bằng hiện vật của chính phủ các nước, các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, (14) Các khoản vay trong nước, vay nước ngoài của chính phủ để nù đắp bội chi và khoản huy động vốn đầu tư trong nước của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là tỉnh) được đưa vào cân đối ngân sách.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *