Thuế là gì, Đặc điểm của thuế, Vai trò của thuế, Phân loại thuế

Khái niệm

  Thuế là hình thức đóng góp theo nghĩa vụ do Luật quy định các tổ chức và cá nhân trong xã hội nộp cho Nhà nước bằng một phần thu nhập của mình, nhằm tập trung một bộ phận quyền lực, của cải xã hội vào Ngân sách Nhà nước, để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước thích ứng với từng giai đoạn phát triển của đời sống kinh tế xã hội

Đặc điểm của thuế

Thuế là một khoản thu không bồi hoàn, nộp thuế là nghĩa vụ cơ bản nhất của công dân.
Thuế là một khoản thu mang tính bắt buộc, để đảm bảo tập trung thuế trên toàn xã hội , chính phủ phải sử dụng hệ thống pháp luật để ban hành các sắc thuế, vì vậy, thuế thường được quy định dưới dạng văn bản luật hay pháp lệnh. Cho nên, trốn thuế hay gian lận thuế đều bị coi là hành vi phạm pháp.
Các pháp nhân, cá nhân chỉ nộp cho Nhà nước các khoản thuế đã được pháp luật quy định.

Bản chất của thuế

  Bản chất của thuế thể hiện trước hết là một phần thu nhập của xã hội được tập trung để phục vụ nhu cầu chi tiêu của Nhà nước.
  – Về bản chất giai cấp của thuế: Thuế ra đời là do sự ra đời của Nhà nước, Nhà nước đại diện cho quyền lợi của giai cấp thống trị xã hội, do đó bản chất của Nhà nước quyết định bản chất của thuế.
  – Tính xã hội của thuế: Thuế thể hiện tính xã hội rộng rãi vì thuế có liên quan đến mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội. Thuế gắn liền với Nhà nước, là công cụ có hiệu lực được Nhà nước sử dụng để thực hiện chức năng của mình trong việc quản lý đối với toàn xã hội.

Thuế là gì, Đặc điểm của thuế, Vai trò của thuế, Phân loại thuế
Thuế là gì, Đặc điểm của thuế, Vai trò của thuế, Phân loại thuế

Vai trò của thuế đối với nền kinh tế quốc dân

  Là công cụ chủ yếu huy động nguồn lực vật chất cho nhà nước
  Là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô phù hợp với nền kinh tế từng thời kỳ
  Là công cụ điều hòa thu nhập, thực hiện công bằng xã hội trong phân phối.
  Là công cụ kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh.

Phân loại thuế

Thuế giá trị gia tăng
  Thuế  GTGT là thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của giá trị hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.
                    Giá trị gia tăng =  Giá đầu ra – Giá đầu vào
  Các sản phẩm hàng hoá, dù qua nhiều khâu hay ít khâu từ sản xuất đến tiêu dùng đều chịu thuế như nhau và thuế GTGT không phải do người tiêu dùng nộp mà do người bán sản phẩm (hàng hoá hoặc dịch vụ) nộp thay vào kho bạc do trong giá bán hàng hoá (hoặc dịch vụ) có cả thuế GTGT. Do vậy, thuế GTGT là một loại thuế gián thu nhằm động viên sự đóng góp của người tiêu dùng thay cho thuế doanh thu trước đây. Thuế GTGT đã khắc phục được những nhược điểm của thuế doanh thu về mức thuế suất, diện đánh thuế …
Thuế thu nhập doanh nghiệp
 Thuế TNDN là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập có được của các tổ chức, cá nhân trong một thời kỳ sản xuất kinh doanh nhất định (gồm lợi nhuận và các thu nhập khác sau khi đã trừ đi các chi phí hợp lý, hợp lệ).
  Thuế TNDN thay cho thuế lợi tức trước đây áp dụng, góp phần tăng nguồn thu ổn định cho ngân sách Nhà nước và thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, góp phần khuyến khích đầu tư trong nước và ngoài nước vào Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hoá.

Leave a Reply

Your email address will not be published.